5 jaar garantie
Officieel dealer
Altijd de scherpste prijs
Nieuw en gebruikte motoren
Mail ons Bel ons

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

  1. Toepassing van de voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten met betrekking tot de verkoop van watersportartikelen en aanverwante producten door Zaal Watersport aan haar klanten.

 

  1. Productinformatie

2.1. Zaal Watersport streeft ernaar om accurate en volledige informatie te verstrekken over de aangeboden watersportartikelen. Desondanks kunnen kleine variaties in kleuren, maten en specificaties voorkomen.

2.2. Alle afbeeldingen en specificaties zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

  1. Prijzen en betaling

3.1. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2. Betaling dient te geschieden op de wijze en binnen de termijn zoals overeengekomen tussen Zaal Watersport en de klant.

3.3. Zaal Watersport behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

  1. Levering

4.1. De leveringstermijn wordt in overleg met de klant vastgesteld. Zaal Watersport zal zich inspannen om de leveringstermijn na te komen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen.

4.2. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.

 

  1. Retourneren en ruilen

5.1. Boten en motoren, kunnen niet worden geretourneerd of geruild, tenzij sprake is van fabricagefouten.

5.2. Producten die op maat zijn gemaakt of speciaal voor de klant zijn besteld, kunnen niet worden geretourneerd of geruild, tenzij sprake is van fabricagefouten.

5.3. De klant heeft het recht om accessoires binnen 14 dagen na levering te retourneren of te ruilen, mits het product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking is.

5.4. De kosten van retourneren zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

 

  1. Garantie

6.1. Zaal Watersport biedt op nieuwe motoren een garantieperiode van 3 tot 6 jaar op fabrieksfouten van de verkochte watersportartikelen, tenzij anders vermeld.

6.2 De garantieperiode van occasions zal altijd in overleg met de klant vastgesteld en vastgelegd worden.

6.2. De garantie dekt geen schade als gevolg van normale slijtage, onjuist gebruik, verwaarlozing, ongevallen, externe factoren of ongeoorloofde reparaties.

6.3. Bij een geldige garantieclaim zal Zaal Watersport naar eigen keuze het product repareren of vervangen.

 

  1. Aansprakelijkheid

7.1. Zaal Watersport is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de watersportartikelen.

7.2. De totale aansprakelijkheid van Zaal Watersport is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van het product.

 

  1. Toepasselijk recht

8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

  1. Geschillen

9.1. Geschillen tussen Zaal Watersport en de klant worden in eerste instantie in onderling overleg opgelost.

9.2. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, is de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Zaal Watersport bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

 

  1. Slotbepalingen

10.1. Wijzigingen en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

10.2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.